Πολιτική Προστασίας Δεδομένων  

 

Στην Ierax analytix θέλουμε να σεβόμαστε το δικαίωμα όλων στη γνώση για τα προσωπικά τους δεδομένα και πως αυτά μπορούν να προστατευτούν. Τα φυσικά πρόσωπα που επισκέπτονται τον ιστότοπο www.ierax.gr μπορούν να πλοηγούνται στις ιστοσελίδες του και να κάνουν χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου του ως απλοί επισκέπτες.

Η πολιτική προστασίας δεδομένων έχει σκοπό να θέσει το πλαίσιο επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε μέσω των ερευνών και της ιστοσελίδας μας. Παρακαλούμε διαβάστε την προσεκτικά.

Γιατί επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα;

Η Ierax analytix επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα (κυρίως δημογραφικά στοιχεία) :

  • για στατιστικούς σκοπούς και αναλύσεις, σε καμία περίπτωση για λόγους προώθησης ή διαφήμισης προϊόντων ή υπηρεσιών
  • για λόγους ποιοτικού ελέγχου της δειγματοληψίας κάθε έρευνας
  • στο πλαίσιο επαναλαμβανόμενων ερευνών με σταθερό δείγμα (panel) ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά δεδομένα σας για να μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας

Ποια προσωπικά δεδομένα επεξεργαζόμαστε;

Η Ierax analytix σύμφωνα με τις νομικές και δεοντολογικές της υποχρεώσεις, προσπαθεί πάντα να περιορίζει τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει και επεξεργάζεται σε εκείνα που είναι κατάλληλα αλλά και απολύτως απαραίτητα για τη δημογραφική ανάλυση των ερευνών.

Τα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται από ερωτώμενους που συναινούν στη συμμετοχή τους σε έρευνες της εταιρείας. Ενδεικτικά οι έρευνες αυτές μπορεί να είναι τηλεφωνικές, face-to-face, ομάδες συζήτησης ή προσωπικές συνεντεύξεις. Για τις ανάγκες και τους σκοπούς της εκάστοτε έρευνας, ενδέχεται να συλλέξουμε και να επεξεργαστούμε, προσωπικές πληροφορίες που περιέχουν αλλά δεν περιορίζονται στα παρακάτω:

Τα στοιχεία επικοινωνίας (περιλαμβανομένων ταχυδρομικών και ηλεκτρονικών διευθύνσεων, τηλεφωνικών αριθμών)

  • Το όνομα
  • Δημογραφικά στοιχεία όπως το φύλο και η ηλικία
  • Καταναλωτικές συνήθειες

Με ποια νομική βάση επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα;
Νομική βάση για τη συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από τη Ierax analytix κατά περίπτωση αποτελούν:

Καταστατικός σκοπός της εταιρείας είναι η συλλογή, στατιστική επεξεργασία και ανάλυση στάσεων, αντιλήψεων και συμπεριφορών φυσικών υποκειμένων. Ο σκοπός αυτός διεκπεραιώνεται μέσα στο Ευρωπαϊκό και εθνικό νομικό πλαίσιο και με πλήρη συμβατότητα των λειτουργιών της εταιρείας με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ).
Οι υποχρεώσεις που απορρέουν από την ιδιότητα μέλους του Συλλόγου Εταιρειών Δημοσκόπησης και Έρευνας Αγοράς (ΣΕΔΕΑ – www.sedea.gr ).
Η συγκατάθεσή σας για να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για τους σκοπούς της έρευνας. Πριν δώσετε τη συγκατάθεση σας έχετε πάντα την ευκαιρία να ενημερωθείτε για τον σκοπό συλλογής και επεξεργασίας, το είδος των δεδομένων σας και τα δικαιώματά σας. Δικαιούστε να ανακαλέσετε οποτεδήποτε τη συγκατάθεσή σας.
Η περίπτωση στην οποία η εθνική νομοθεσία το απαιτεί ή το επιτρέπει. Το είδος και ο βαθμός της επεξεργασίας πρέπει να είναι τα απαραίτητα για τη διενέργεια της νόμιμα εγκεκριμένης διεργασίας.

Βασικές αρχές που διέπουν την επεξεργασία των δεδομένων
Η Ierax analytix υιοθετεί τις παρακάτω αρχές επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων:

Τα προσωπικά δεδομένα υποβάλλονται σε νόμιμη, θεμιτή και διαφανή επεξεργασία.
Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα συλλέγονται για συγκεκριμένους, σαφείς και νόμιμους σκοπούς της έρευνας και δεν υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία με τρόπο ασύμβατο προς τους σκοπούς αυτούς
Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα είναι κατάλληλα, συναφή και περιορίζονται στο αναγκαίο για τους σκοπούς της έρευνας.
Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα φυλάσσονται σε μορφή που επιτρέπει την ταυτοποίηση των υποκειμένων των δεδομένων μόνο για το διάστημα που απαιτείται για τους σκοπούς της έρευνας.
Τα προσωπικά δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά τρόπο που εγγυάται την ενδεδειγμένη ασφάλειά τους , μεταξύ άλλων την προστασία τους από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία και τυχαία απώλεια, καταστροφή ή φθορά, με τη χρησιμοποίηση κατάλληλων τεχνικών ή οργανωτικών μέτρων («ακεραιότητα και εμπιστευτικότητα»).

Ασφάλεια προσωπικών δεδομένων
H Ierax analytix λαμβάνει όλα τα κατάλληλα τεχνικά μέτρα για τη διαφύλαξη της ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων που τηρούνται στα αρχεία της. Όλα τα δεδομένα αποθηκεύονται σε έναν ασφαλή server ο οποίος χρησιμοποιεί αυστηρά πρωτόκολλα για να παρέχει περιορισμένη και διαβαθμισμένη πρόσβαση (αρχή need-to-know) σε υπαλλήλους που είναι εξουσιοδοτημένοι από την εταιρεία να επεξεργάζονται δεδομένα αυστηρά και μόνο για τους σκοπούς της έρευνας. Σε περιπτώσεις που χρειαστεί να χρησιμοποιήσουμε συνεργάτες για τη διεξαγωγή κάποιου έργου, απαιτούμε να έχουν τα αντίστοιχα τεχνικά μέτρα.
Που αποθηκεύονται τα δεδομένα που συλλέγουμε;
Όλα τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται για τους σκοπούς της έρευνας αποθηκεύονται στην έδρα της Ierax analytix που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη.
Με ποιους μοιραζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα;
Κατά κανόνα η Ierax analytix δε μοιράζεται τα προσωπικά σας δεδομένα με κανέναν. Στις ελάχιστες περιπτώσεις που δεσμεύεται διαφορετικά από συμφωνίες με τους εκάστοτε πελάτες της, σας ενημερώνει πριν από τη συμμετοχή σας στην έρευνα και ζητά την ειδική και ρητή συγκατάθεση σας γι’ αυτό.
Για πόσο καιρό διατηρούμε τα δεδομένα;
Η Ierax analytix διατηρεί τα προσωπικά σας στοιχεία για όσο διάστημα είναι απαραίτητο με βάση τον αρχικό σκοπό της έρευνας για τον οποίο συλλέχθηκαν. Ως εκ τούτου, ανάλογα με την έρευνα στην οποία συμμετείχατε, μπορεί να διατηρήσουμε τα δεδομένα σας για διαφορετικές χρονικές περιόδους κατόπιν σχετικής σας ενημέρωσης. Εν τούτοις, ενδεικτικά:

Διατηρούμε τα προσωπικά σας στοιχεία που συλλέγονται στο πλαίσιο της συμμετοχής σας σε κάποια έρευνα μας για 1 μήνα για λόγους ποιοτικού ελέγχου.
Εφόσον θέλετε να συμμετέχετε σε έρευνες τύπου panel ή ποιοτικές έρευνες (ομάδες συζήτησης), διατηρούμε τα προσωπικά στοιχεία που μας δίνετε με συναίνεση σας για μελλοντική συμμετοχή σας σε άλλη έρευνα για μια περίοδο που δεν υπερβαίνει τα 2 χρόνια.

Δικαιώματα σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο του GDPR
Σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR) έχετε τα παρακάτω δικαιώματα σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα:

Δικαίωμα πρόσβασης σε όλα τα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν
Δικαίωμα στην διόρθωση ανακριβών πληροφοριών ή/και στην επικαιροποίηση αυτών
Δικαίωμα διαγραφής των παραπάνω δεδομένων (“δικαίωμα στη λήθη”)
Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων
Δικαίωμα στη φορητότητα των προσωπικών σας δεδομένων
Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία

Με ποιον να επικοινωνήσετε σε περίπτωση ερωτημάτων;
Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με την πολιτική προστασίας δεδομένων ή έχετε απορίες για τις πρακτικές συλλογής δεδομένων που χρησιμοποιούμε, μπορείτε να επικοινωνήσετε μέσω e-mail στη διεύθυνση info@ierax.gr, ή ταχυδρομικά στη διεύθυνση Ierax analytix Στρατηγού Ναπολέοντος Ζέρβα 10, Θεσσαλονίκη, ΤΚ 54640
Επίσης έχετε το δικαίωμα να απευθυνθείτε στην Ελληνική Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (www.dpa.gr).
Ισχύων Νόμος
Αυτή η πολιτική προστασίας δεδομένων διέπεται από και ερμηνεύεται σύμφωνα με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελλάδας. Όλες οι διαφωνίες που προκύπτουν από ή σε σχέση με αυτήν την πολιτική απορρήτου πρέπει να εξετάζονται υπό τη δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Αθήνας.
Επιπρόσθετα η Ierax analytix είναι μέλος του ΣΕΔΕΑ (www.sedea.gr) και της ESOMAR (www.esomar.org) και τηρεί ως οφείλει τους αντίστοιχους κώδικες δεοντολογίας.

Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας
Σε περίπτωση που τα υποκείμενα των δεδομένων θεωρούν ότι η επεξεργασία των δεδομένων που τους αφορούν παραβαίνει τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679, έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν καταγγελία σε εποπτική αρχή.
Αρμόδια εποπτική αρχή για την Ελλάδα είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων, Κηφισίας 1-3, 115 23, Αθήνα, www.dpa.gr, τηλ. 2106475600.
Τροποποιήσεις
Μέσα στο ισχύον νομικό πλαίσιο η Ierax analytix διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει οποιονδήποτε από τους όρους αυτής της πολιτικής απορρήτου ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Ως εκ τούτου, η Ierax analytix συνιστά να επισκέπτεστε αυτή τη σελίδα για την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων από καιρό σε καιρό ή πριν αποφασίσετε να συμμετάσχετε σε κάποια έρευνα μας.